Noutati

/Noutati
Noutati 2019-06-13T13:10:09+00:00

Mai 2019

Stadiu implementare activități

Primăria orașului Călimănești în parteneriat cu Asociația Scientia Nemus și Școala Gimnazială „Șerban Cantacuzino” Călimănești cu structura Școala Gimanzială Jiblea Veche – Călimănești implementează Proiectul “SISTEM Călimănești – Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educație și Muncă în Călimănești”, POCU/138/4/1/114614. Perioada de implementare este februarie 2018 – ianuarie 2021. Valoarea eligibilă totală a proiectului este de 13.753.324,87 RON.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, în cadrul Axei Prioritare 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, obiectiv specific 4.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate.

 Obiectivul general al proiectului îl reprezintă – Combatarea sărăciei și a excluziunii sociale în comunitatea Jiblea Veche – Călimănești, din juțul Vâlcea prin implicarea a cel puțin 600 de persoane, cu precădere din rândul populației de etnie romă, în măsuri integrate de educație, ocupare, antreprenoriat, susținere a dezvoltării și furnizării de servicii sociale/medicale/socio-medicale, îmbunătățire a condițiilor de locuit, combatere a discriminării și prmovării multiculturalismului.

Rezultatele preconizate a fi obținute pentru realizarea obiectivului mai sus menționat se referă la:

 • 300 persoane (preșcolari, elevi din învățământul primar, gimnazial și liceal, precum și persoane care au abandonat învățământul obligatoriu) beneficiari de servicii educaționale și consiliere în vederea creșterii accesului participării la educație;
 • 200 de persoane neocupate profesional vor fi implicate în programe de formare profesională continuă și vor dezvolta abilități necesare în procesul de căutare a unui loc de muncă;
 • 100 de persoane din comunitate vor beneficia de servicii de consiliere și programe de formare antreprenorială;
 • 100 de gospodării ale membrilor grupului țintă vor beneficia de îmbunătățire a condițiilor de locuit;
 • Cel putin 600 de persoane din comunitate vor benficia de servicii integrate medicale și sociale;
 • Peste 100 de persoane din comunitate se vor implica activ în rezolvarea problemelor comunității.

Grupul țintă vizat de proiectul “SISTEM Călimănești – Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educație și Muncă în Călimănești” este constituit din:

 • 300 beneficiari servicii educaționale – preșcolari, elevi aflați în risc de abandon școlar, persoane care au abandonat învățământul obligatoriu;
 • 200 beneficiari servicii pentru accesul și menținerea pe piața muncii – persoane neocupate profesional sau care lucrează în gospodăria proprie în activități agricole de subzistență;
 • 100 beneficiari servicii pentru susținerea antreprenoriatului – persoane ocupate sau neocupate profesional care doresc să demareze o activitate economică independentă.

În cadrul obiectivului privind accesul și menținerea pe piața muncii a persoanelor neocupate profesional sau care lucrează în gospodărie proprie au urmat cursurile de formare profesională pentru meseria de ospătar,  o primă grupă de cursanți,  formată din 18 persoane, cu durata de 720 ore, incluzând atăt pregătirea teoretică cât și practică. Examenul final a avut loc în data de 31.05.2019, cu un grad de promovabilitate de 100%. În această perioadă sunt în curs formalitățile de acordare a subvenției aferente pentru fiecare absolvent  al cursului de formare profesională.

În cursul lunii iunie vor începe cursurile de formare profesională continuă pentru meseria de bucătar, o nouă grupă formată din 25 de persoane neocupate profesional.

Meseriile pentru  care se organizează cursuri de formare profesională sunt în concordanță cu necesitățile de pe piața forței de muncă, identificate în urma chestionarelor întocmite de angajatorii locali. 

În ceea ce privește activitățile desfășurate în vederea susținerii antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu, până la sfârșitul lunii mai, un număr de 42 de persoane din comunitatea Jiblea Veche au fost implicați în activități de consiliere în vederea dezvoltării personale și deprinderea de tehnici de negociere și comunicare în mediul de afaceri, precum și în activități de formare profesională pentru dobândirea de competențe antreprenoriale, comunicare în limba engleză și IT. Au fost organizate examene pentru certificarea competențelor dobândite.

În luna mai au fost publicate pe website-ul beneficiarului (www.primaria-calimanesti.ro) si pe website-ul proiectului (www.sistemcalimanesti.info) metodologia de evaluare și selecțiea planurilor de afaceri precum și calendarele de desfășurare a concursurilor de evaluare și selecție a planurilor de afaceri pentru grupele 1 și 2 de cursanți. În cadrul celor două concursuri ce vor fi organizate în luna iunie, vor fi selectate și subvenționate un număr de 6 planuri de afaceri. Subvențiile acordate vor fi de maxim 110.000 RON pentru fiecare plan de afacere.

Proiect cofinantat din Fondul Social European  prin Programul Operational Capital Uman

Primar Florinel CONSTANTINESCU

www.primaria-calimanesti.ro

Primaria orasului Calimanesti

2019.05_Comunicat stadiu implementare activitati.pdf
Decembrie 2018

Demarare activitati consiliere

Primaria orasului Calimanesti in parteneriat cu Asociatia SCIENTIA NEMUS si Scoala gimnaziala „Serban Voda Cantacuzino” implementeaza in perioada februarie 2018 – ianuarie 2021 proiectul ID POCU/138/4/1/114614 cu titlul ”SISTEM Calimanesti – Servicii Integrate de Sanatate, Trai, Educatie si Munca in Calimanesti”, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020.

Asociatia Scientia Nemus anunta demararea furnizarii serviciilor de consiliere, orientare si asistenta educationala in vederea cresterii participarii la educatie pentru peste 160 de membri ai grupului tinta ai proiectului – elevi si prescolari.

In functie de varsta si nivelul educational al beneficiarilor, activitatile de consilierevizeaza dezvoltarea urmatoarelor competente:

 • Abilitati intelectuale si socio-emotionale pentru prescolari si elevi din invatamantul primar prin activitati din domenile dezvoltarii personale, rezolvarea de probleme, luarea de decizii si orientare scolara/vocationala;
 • Competentade management a creativitatii in dezvoltarea carierei profesionale pentruelevii de gimnaziu si liceu prin abordarea de teme, precum: tehnici decomunicare creativa in cariera, construirea creativa a echipelor, stimulareacreativitatii in echipa, tehnici creative de adaptare eficienta la o echipa/mediu,rolul emotiilor in stimularea creativitatii si constientizarea evolutiei indezvoltarea potentialului creativ.

Obiectivul general al proiectului il constituie combaterea saraciei si excluziunii sociale in comunitatea Jiblea Veche – Calimanesti din judetul Valcea, prin implicarea acel putin 600 de persoane, cu precadere din randul populatiei de etnie roma, in masuri integrate de educatie, ocupare, antreprenoriat, sustinerea dezvoltarii si furnizarii de servicii sociale/medicale/socio-medicale, imbunatatire a conditiilor de locuit, combaterea discriminarii si promovarii multiculturalismului.

Rezultatele preconizate a fi obtinute pentru realizarea obiectivului mai sus mentionat se refera la:

 • 300 persoane (prescolari, elevi din invatamantul primar, gimnazial si liceal,precum si persoane care au abandonat invatamantul obligatoriu) beneficiari deservicii educationale si consiliere in vederea cresterii accesului participariila educatie;
 • 200 de persoane neocupate profesional vor fi implicate in programe de formareprofesionala continua si vor dezvolta abilitati necesare in procesul de cautarea unui loc de munca;
 • 100 de persoane din comunitate vor beneficia de servicii de consiliere si programe de formare antreprenoriala;
 • 100 de gospodarii ale membrilor grupului tinta vor beneficia de imbunatatire aconditiilor de locuit;
 • Cel putin 600 de persoane din comunitate vor beneficia de servicii integrate medicale si sociale;
 • Peste 100 de persoane din comunitate se vor implica activ in rezolvarea problemelorcomunitatii.

Valoarea totala a proiectului este de 13.753.324,87 lei – din care 11.690.326,14–valoarea nerambursabila acordata din Fondul Social European si 1.928.087,93 – valoarea neramburabila acordata din Bugetul National.

Proiect cofinantat din Fondul Social European  prin Programul Operational Capital Uman

Primaria orasului Calimanesti

Primar Florinel CONSTANTINESCU

www.primaria-calimanesti.ro

2018.12_Comunicat demarare activitati consiliere eleviNewsLetter 1